ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Πτυχία


1. Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι των Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ειδικότερα, για την επιλογή πτυχιούχων τμημάτων μη Οικονομικών Σχολών θα συνεκτιμηθούν πρόσθετα κριτήρια.

Home Page  Ξεκινώντας  Συχνές ερωτήσεις  Πτυχία