ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Όροι φοίτησης - Εξετάσεις

23. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται στον φοιτητή μετά από επιτυχή εξέταση στα μαθήματα του προγράμματος και μετά από έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας του.

24. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. – πλην της κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό» – γίνονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα και το ίδιο καθεστώς διέπει τη βιβλιογραφία και την αρθρογραφία, τις εργασίες, τις εξετάσεις και τη διεξαγόμενη έρευνα.

25. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος κορμού ορίζονται σε τριάντα έξι. Τα μαθήματα επιλογής μπορεί να βασίζονται κατά το ήμισυ σε διδασκαλία και κατά το υπόλοιπο σε αυτόνομη μελέτη (reading courses) ή/και να συνδυάζονται με πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Οι διαλέξεις των μαθημάτων επιλογής διεξάγονται την χρονική περίοδο μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. Για όλα τα μαθήματα η τελική βαθμολογία βασίζεται σε γραπτές και προφορικές δοκιμασίες και εργασίες.

26. Η επιλογή των μαθημάτων κατεύθυνσης γίνεται άπαξ (μεταξύ των δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών για τα τμήματα πλήρους φοίτησης, μεταξύ των δύο εξαμήνων κάθε ακαδημαϊκού έτους για το τμήμα μερικής φοίτησης). Δυνατότητα αλλαγής των μαθημάτων δίνεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον ο φοιτητής προσκομίσει σχετικό δικαιολογητικό.

27. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα στατιστικά στοιχεία της παρακολούθησης ανά μάθημα τηρούνται στη Γραμματεία του ΠΜΣ και κοινοποιούνται στον διδάσκοντα. Απουσία πέραν του ενός τρίτου (3 απουσίες ανά μάθημα) από τις διαλέξεις των μαθημάτων κορμού και πέραν του 20% των συνολικών ωρών διδασκαλίας του κάθε μαθήματος επιλογής ισοδυναμεί με αποτυχία στο μάθημα και ο φοιτητής υποχρεούται να το παρακολουθήσει ξανά και να εξεταστεί σε αυτό, κατά την επόμενη περίοδο που διδάσκεται.

28. Η εξέταση των μαθημάτων διέπεται από τα εξής:

 • Οι φοιτητές υπόκεινται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε τμηματικές εξετάσεις για κάθε μάθημα που έχουν διδαχθεί. Όποιος αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα κορμού διαγράφεται. Όποιος αποτύχει σε μάθημα κορμού οποιουδήποτε εξαμήνου υποχρεούται να επανεξετασθεί σε αυτό το μάθημα στο τέλος του επόμενου εξαμήνου κατά το οποίο διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση αποτυχίας δικαιούται να επαναλάβει την εξέταση μία ακόμη φορά. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας, διαγράφεται από το πρόγραμμα. Όποιος αποτύχει σε δύο μαθήματα κορμού στις τμηματικές εξετάσεις οποιουδήποτε εξαμήνου δικαιούται να επανεξετασθεί μια και μοναδική φορά σε αυτά τα μαθήματα. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στα δύο αυτά μαθήματα, διαγράφεται από το πρόγραμμα. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας στο ένα από αυτά τα μαθήματα, μπορεί να επανεξετασθεί μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ.
 • Απουσία στις εξετάσεις ισοδυναμεί με αποτυχία, ανεξαρτήτως λόγου.
 • Οι γραπτές εξετάσεις εποπτεύονται από τους καθηγητές που διδάσκουν το εκάστοτε μάθημα επικουρούμενοι, όταν αυτό είναι σκόπιμο, από άλλο προσωπικό του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
 • Οι εξεταζόμενοι φοιτητές οφείλουν να υπακούν πλήρως στις οδηγίες των διδασκόντων, των εποπτών και των επιτηρητών και να σέβονται τους κανόνες των εξετάσεων. Παραπτώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς ή αντιγραφής κατά τη διάρκεια των εξετάσεων συνεπάγονται την επιτόπου ακύρωση του γραπτού και παραπέμπονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. με ποινή διαγραφής από το Π.Μ.Σ., βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ο.Π.Α.
 • Όποιος αποτύχει σε μάθημα επιλογής δικαιούται να εξετασθεί και πάλι στο μάθημα αυτό κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο. Μπορεί όμως, να παρακολουθήσει αντ’ αυτού κάποιο άλλο μάθημα, εάν προσφέρεται. Σε περίπτωση τρίτης αποτυχίας στο ίδιο μάθημα διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
 • Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν ως το δέκα: άριστα από οκτώ και πενήντα ένα μέχρι και δέκα, λίαν καλώς από έξι και πενήντα ένα ως και οκτώμισι, καλώς από πέντε ως και έξι και μισό.  

29. Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κλπ.) είναι δυνατόν να ζητήσει ο φοιτητής τη διακοπή της φοίτησής του και είτε την επαναπαρακολούθηση με την επόμενη σειρά, είτε την αποχώρησή του από το Πρόγραμμα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης με την επόμενη σειρά εξετάζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αν εγκριθεί, ισχύει μόνο για την επόμενη σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα της επόμενης σειράς (πρόγραμμα σπουδών, δίδακτρα, κ.ά.). Σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από αίτηση του φοιτητή και εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να παρατείνει τη διακοπή σπουδών για ένα δεύτερο έτος. Σε κάθε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, αλλά και δεν καταβάλλονται εκ νέου.

30. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας διέπεται από τα ακόλουθα:

 • Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου για τα τμήματα πλήρους φοίτησης, και μετά την έναρξη του τέταρτου εξαμήνου για το τμήμα μερικής φοίτησης, ο φοιτητής προτείνει το θέμα που επιθυμεί να πραγματευθεί, το οποίο πρέπει να εγκριθεί από τον επιβλέποντα καθηγητή και από τον αρμόδιο Επιστημονικό Υπεύθυνο ή τον Διευθυντή. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας.
 • Η Διπλωματική Εργασία πρέπει να υποβληθεί για εξέταση σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα, το οποίο ορίζεται στην αρχή κάθε σειράς φοιτητών. Κατά κανόνα οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται μέχρι τέλος Ιανουαρίου του δευτέρου έτους σπουδών στα τμήματα πλήρους φοίτησης και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου έτους σπουδών στο τμήμα μερικής φοίτησης. Με απόφαση των αρμοδίων Επιστημονικών Υπευθύνων η υποβολή της διπλωματικής εργασίας μπορεί να καθυστερήσει αζημίως για τον φοιτητή μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φεβρουαρίου του δεύτερου ή τρίτου έτους αντιστοίχως. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. η προθεσμία παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί για δύο επιπλέον εξάμηνα, πέραν της παραπάνω προθεσμίας, με καταβολή αντίστοιχου κόστους. Σε περίπτωση μη υποβολής της διπλωματικής μέχρι την τελευταία δοθείσα προθεσμία, ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα και λαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει μεταπτυχιακό τίτλο.
 • Για την εξέταση της μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος.
 • Τα ισχύοντα για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας περιγράφονται στον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Σπουδών.
 • Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών γίνεται μόνο από τα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και από καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα.
Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Όροι φοίτησης - Εξετάσεις