ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Συμμετοχή στο κόστος του προγράμματος - Πόροι του μεταπτυχιακού

10. Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1α του ν. 3685/2008 με ποσό που καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος τον προηγούμενο Φεβρουάριο με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος, μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Ο.Π.Α. Η συμμετοχή στο κόστος για το τμήμα στελεχών είναι υψηλότερη και μπορεί να καταβληθεί από τις επιχειρήσεις που απασχολούν τα επιμορφούμενα στελέχη. Η συμμετοχή στο κόστος του Π.Μ.Σ. καταβάλλεται ως εξής:

  • για τα τμήματα Πλήρους Φοίτησης σε τρεις δόσεις, μια στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου (εξαμήνου),
  • για το τμήμα Μερικής Φοίτησης σε τέσσερεις δόσεις, μια στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου (εξαμήνου).

Οι επιλεγμένοι σπουδαστές προκαταβάλουν μέρος της συνολικής συμμετοχής τους στο κόστος του προγράμματος για την κατοχύρωση της προσφερόμενης θέσης.

11. Οι υποψήφιοι που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί ή αποχωρήσουν από το Π.Μ.Σ. οποτεδήποτε μετά την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσης που τους προσφέρθηκε, δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο κόστος του Προγράμματος.

12. Προκαταβολές του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα δεν επιστρέφονται, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο φοιτητής θελήσει ή αναγκασθεί να διακόψει την φοίτησή του στο πρόγραμμα.

13. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

14. Εκτός από τη συμμετοχή στο κόστος του προγράμματος οι σπουδαστές υποχρεούνται να προβούν και σε άλλες δαπάνες, π.χ. αγορά βιβλίων, αναλωσίμων Η/Υ, κλπ.

15. Οι σπουδαστές δικαιούνται να χρησιμοποιούν την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, την οποία προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη, Υπολογιστικό Κέντρο, CD-Βιντεοθήκη, και τις εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, σύμφωνα με τον εσωτερικό τους κανονισμό. Έχουν, επίσης, τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Ο.Π.Α., σύνδεσης με ψηφιακές βιβλιοθήκες, σύνδεσης από απόσταση και δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω του Πανεπιστημίου.

16. Οι σπουδαστές του Π.Μ.Σ. εξυπηρετούνται από ειδική γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

17. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μέλη της Σ.Ε. μπορούν να επικουρούν το έργο του Διευθυντή αναλαμβάνοντας την ευθύνη συντονισμού της λειτουργίας του επιστημονικού μέρους του Π.Μ.Σ. Τα μέλη αυτά ονομάζονται Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Ο Διευθυντής μπορεί μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. να είναι και Επιστημονικός Υπεύθυνος. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.

18. Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. απασχολούνται:

  • Το υφιστάμενο δυναμικό του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σε διδακτικό προσωπικό και προσωπικό υποστήριξης.
  • Μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του Ο.Π.Α. και άλλων Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή επισκέπτες καθηγητές και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 5, του ν. 3685/2008 ή του εξωτερικού και εξωτερικοί επιστήμονες υψηλού κύρους.
  • Η διδασκαλία των μαθημάτων και ασκήσεων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Σε περίπτωση που οι αναθέσεις αυτές γίνονται σε εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες, μη μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Ο.Π.Α. ή των άλλων ΑΕΙ, απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η αιτιολόγηση πρέπει να συμπεριλαμβάνει βιογραφικά σημειώματα των εξωτερικών συνεργατών.
Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Συμμετοχή στο κόστος του προγράμματος - Πόροι του μεταπτυχιακού