ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Εισαγωγή - Εγγραφή

6. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Οικονομικών Σχολών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών τμημάτων και τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ειδικότερα, για την επιλογή πτυχιούχων τμημάτων μη Οικονομικών Σχολών συνεκτιμώνται πρόσθετα κριτήρια ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008.

7. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για εγγραφή στο Μ.Δ.Ε. είναι:

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης.
 • Βιογραφικό σημείωμα με δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
 • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες.
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Αποδεικτικά άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου CPE για υποψήφιους πλήρους φοίτησης.
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψήφιους μερικής φοίτησης.

Η διαδικασία της προκήρυξης είναι συνεχής, με δύο καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των εγγράφων στις αρμόδιες γραμματείες: μέχρι το τέλος Μαρτίου και μέχρι τις αρχές Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Για το τμήμα πλήρους φοίτησης μπορεί να γίνει και τρίτη επιλογή κατά το μήνα Σεπτέμβριο, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις. Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του τμήματος.

8. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προεπιλογής καλούνται για προφορική συνέντευξη. Τη συνέντευξη διεξάγει τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Τα κριτήρια επιλογής για τους υποψήφιους, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών και συναφών επιστημών, είναι:

 • Βαθμός πτυχίου ή πτυχίων και ακαδημαϊκή επίδοση σε πρωθύστερες προπτυχιακές ή τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Συστατικές επιστολές.
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη για υποψήφιους πλήρους φοίτησης, πολύ καλή για υποψήφιους μερικής φοίτησης).
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία, κυρίως για υποψηφίους μερικής φοίτησης.
 • Δεν απαιτούνται βαθμοί επιτυχίας στις διεθνείς εξετάσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών προγραμμάτων GRE ή GMAT. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να συνεκτιμηθούν, εφόσον υποβληθούν από τον υποψήφιο.

Τα συνεκτιμώμενα κριτήρια επιλογής για τους υποψήφιους που προέρχονται από μη Οικονομικές Σχολές, είναι:

 • Συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων του υποψήφιου με τα αντικείμενα του Προγράμματος.
 • Ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα που είναι συναφή με τα αντικείμενα του Προγράμματος.
 • Συνάφεια πτυχιακών εργασιών, όπου αυτές υπάρχουν.
 • Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς.
 • Προσωπική συνέντευξη κατά την οποία εκτιμάται η χρησιμότητα των αντικειμένων του Προγράμματος στην επαγγελματική αποκατάσταση του υποψήφιου.
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία, όπου υπάρχει.
 • Συμμετοχή σε συναφή με τα αντικείμενα του Προγράμματος σεμινάρια, ημερίδες και άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες.
 • Βαθμός επιτυχίας στις διεθνείς εξετάσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών προγραμμάτων GRE ή GMAT.
 • Αποδεδειγμένο επίπεδο γνώσεων και χειρισμού Η/Υ, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών εν γένει.

Ο κατάλογος επιτυχόντων επικυρώνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

9. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Οδηγό Σπουδών, καθώς και από άλλες σχετικές πληροφορίες και οδηγίες και δίνει περιθώριο τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών από την αποστολή της, προκειμένου ο υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή για να κρατήσει τη θέση του στο τμήμα στο οποίο επέτυχε. Εάν παρέλθει το καθορισθέν διάστημα, ο Διευθυντής ή ο αρμόδιος Επιστημονικός Υπεύθυνος μπορεί να προχωρήσει στην αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Η επιστολή αποδοχής θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ρητά ότι, υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί σε Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α. κι έχουν καταβάλει τη σχετική προκαταβολή, έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν την προκαταβολή αυτή έναντι της προκαταβολής άλλου Π.Μ.Σ. του Ο.Π.Α., στο οποίο έγιναν δεκτοί σε μεταγενέστερο χρόνο. Η δυνατότητα αυτή εξαντλείται στις 10 Ιουλίου του έτους εισαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Home Page  Ξεκινώντας  Κανονισμός σπουδών  Εισαγωγή - Εγγραφή