ΑρχικήΣύνδεσμοιΕπικοινωνίαΟδικός ΧάρτηςΧάρτης

Προϋποθέσεις εγγραφής


Για να εξετασθεί η υποψηφιότητα παρακολούθησης του προγράμματος πρέπει ο αιτών / η αιτούσα να καλύπτει τις εξής προϋποθέσεις:
 • Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Να διαθέτει αναλυτική σκέψη και ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Aγγλικά
 • Να έχει δυναμική προσωπικότητα με προοπτικές επιτυχούς σταδιοδρομίας στον επιστημονικό χώρο του προγράμματος
Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά στην Γραμματεία για να εξετασθεί η υποψηφιότητα είναι:
 • Αίτηση συμπληρωμένη ηλεκτρονικά
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών και αναλυτική βαθμολογία
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία (έγχρωμη)
 • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό άριστης γνώσης  της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL, IELTS ή Proficiency)
 • Δύο τουλάχιστον κλειστές συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή/και εργοδότες
Για την ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορεί να κατατεθούν προαιρετικά και πρόσθετα δικαιολογητικά
 • Δοκιμασία GMAT
 • Άλλοι τίτλοι σπουδών
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.
Χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν μόνο όσοι θα έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές / υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη των μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Φοιτητές που χρωστούν μαθήματα για την περίοδο του Σεπτεμβρίου μπορούν να επιλεγούν μόνο  υπό την αίρεση αυτή. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης της αίρεσης αυτής, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής των σπουδών τους για οποιοδήποτε λόγο, οι αποχωρούντες δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των προκαταβληθέντων ποσών.
 • Οι υποψήφιοι που έχουν πτυχίο από πανεπιστήμιο της αλλοδαπής οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών τους με τα αντίστοιχα ελληνικά.
 • Ο κωδικός αποστολής των αποτελεσμάτων του τεστ GMAT για όσους επιθυμούν να το δηλώσουν κατά την εξέταση είναι WF7-WH-18.
 • Για να εξασφαλίσουν τη θέση που τους προσφέρεται οι υποψήφιοι πρέπει να καταβάλουν, μέσα σε σύντομη προθεσμία, προκαταβολή που συμψηφίζεται αργότερα με την καταβολή της συμμετοχής τους στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος. Η συνολική συμμετοχή στο κόστος λειτουργίας του προγράμματος καταβάλλεται σε τέσσερεις δόσεις: Η πρώτη καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης στο πρόγραμμα και οι επόμενες τρεις στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής περιόδου σύμφωνα με πρόγραμμα που ανακοινώνεται από τη γραμματεία.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στην Γραμματεία Πλήρους Φοίτησης του προγράμματος στην παρακάτω διεύθυνση:
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία τμήματος Πλήρους Φοίτησης ΜΠΣ "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία " Ευελπίδων 47α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα, 8ος όροφος, γραφείο 806, με την ένδειξη «Αίτηση Εγγραφής στο τμήμα Πλήρους Φοίτησης».

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν εγγράφονται στο πρόγραμμα καταστρέφονται, εκτός εάν ζητηθεί η επιστροφή τους εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσής τους. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.

Home Page  Ξεκινώντας  Προϋποθέσεις εγγραφής